ďťż
Adwokat Radca prawny Notariusz doradca podatkowy rzecznik patentowy
ďťż
Notariusz NotariuszeAdwokat AdwokaciRadca prawny Radcy prawniDoradca podatkowy Doradcy podatkowiRzecznik patentowy Rzecznicy patentowi
Loguj
Login:
Hasło:
Przypomnienie hasła

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj sie!

Szukaj
Gdzie:
Fraza:
Newsletter
E-mail:
Rekomendowane i polecane Firmy

Regulamin


§1. Serwis prawnicypolscy.pl jest bazą danych na temat osób i kancelarii oferujących usługi notarialne, doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami oraz inne usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz pomocy w zakresie własności przemysłowej.

§2. Wpisy w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl umieszczać mogą jedynie osoby posiadające tytuł zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu notariusza, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego oraz kancelarie prowadzone przez takie osoby oraz doradcy prawni.

§3. Umieszczenie wpisu w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl wymaga rejestracji, zarządzanie wpisem wymaga zalogowania.

§4. Rejestracja klienta wymaga podania imienia i nazwiska osoby zarządzającej wpisem lub nazwy firmy, telefonu kontaktowego, adresu e-mail, numeru NIP oraz unikalnego identyfikatora klienta oraz hasła dostępu.

§5. Rejestracja klienta do katalogu prawnicypolscy.pl wymaga akceptacji regulaminu.

§6. Wszelkie dane podane w formularzu rejestracyjnym są chronione i nie będą w żaden sposób upublicznione ani przekazane osobom trzecim. Ogólnie dostępne będą jedynie dane umieszczone za pomocą panelu administracyjnego klienta przez tegoż klienta we wpisie umieszczonym w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl.

§7. Klient serwisu zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy identyfikatora i hasła dostępu do panelu administracyjnego w celu ochrony podanych przez niego danych przed dostępem osób niepowołanych.

§8. Dane kontaktowe podane przez klienta przy rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratorów serwisu jedynie w następujących celach:
1. kontakty związane z realizacją usług oraz wystawianiem dokumentów finansowych
2. poprawa jakości usług serwisu prawnicypolscy.pl
3. informowanie o bieżących zmianach w serwisie, zmianach w zakresie dostępnych usług, zmianach w regulaminie oraz zmianach w cenniku
4. informowanie o zapytaniach wystosowanych przez użytkowników serwisu
5. przesyłanie informacji, na które klient zgodził się przy rejestracji
6. przesyłanie informacji handlowych o ofercie portalu prawnicypolscy.pl i partnerów portalu oraz reklam.

§9. Administrator serwisu kontaktuje się z klientami tylko w uzasadnionych przypadkach.

§10. Wpisy w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl umieszczane są dobrowolnie, administrator serwisu w żaden sposób nie sprawdza ich prawidłowości oraz nie odpowiada za ich treść.

§11. Administrator serwisu prawnicypolscy.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu w razie stwierdzenia jego rażącej niezgodności ze stanem faktycznym (np. w przypadku nieposiadania przez osobę wymienioną we wpisie tytułu do wykonywania jednej z wyżej wymienionych profesji), niezgodności z prawem lub zasadami współżycia społecznego bez zwrotu uiszczonej przez klienta opłaty.

§12. Administrator serwisu prawnicypolscy.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu bez podania przyczyn za zwrotem części opłaty proporcjonalnej do czasu, który pozostał do upłynięcia okresu, za który wpis został opłacony.

§13. Rozróżnia się trzy kategorie wpisów: wpis podstawowy, wpis rozszerzony oraz wpis premium o parametrach określonych w ofercie umieszczonej na stronie prawnicypolscy.pl/dodaj_wpis.php, umieszczenie wpisu podstawowego w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl jest bezpłatne, umieszczenie pozostałych dwóch kategorii wpisów jest płatne zgodnie z cennikiem podanym na wyżej wymienionej stronie.

§14. Opłata za umieszczenie wpisu w serwisie prawnicypolscy.pl jest pobierana za każdy rok z góry, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dodania wpisu do katalogu lub w dniu przedłużenia czasu jego wyświetlania w katalogu serwisu na kolejny rok.

§15. W przypadku zmiany przez klienta kategorii wpisu na wyższą (wymagającą uiszczenia wyższej opłaty), klient jest zobowiązany do dopłaty odpowiedniej części opłaty za ten wpis, obliczonej z uwzględnieniem dokonanej już wpłaty oraz okresu jaki pozostał do końca opłaconego okresu.

§16. W przypadku zmiany przez klienta kategorii wpisu na niższą (wymagającą uiszczenia niższej opłaty lub bezpłatną) część opłaty za niewykorzystany okres nie jest zwracana. Po zakończeniu opłaconego już okresu rozpoczyna się naliczanie niższej opłaty lub zaprzestaje naliczania opłaty w razie zmiany na wpis bezpłatny.

§17. W trosce o aktualność danych zawartych w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl, umieszczenie wpisu podstawowego wymaga, aby klient dokonujący wpisu logował się w serwisie przynajmniej raz w roku.

§18. Po dodaniu płatnego wpisu, ukazuje się on niezwłocznie w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl, a klient otrzymuje drogą elektroniczną fakturę proforma na dokonanie płatności za wpis. W wypadku gdy wpłata nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni, wpis zostaje ograniczony do wpisu podstawowego. Po opłaceniu wpisu zostaje on na powrót rozszerzony do wpisu odpowiedniej kategorii.

§19. Po opłaceniu wpisu opłatą roczną jest on aktywny przez rok od zaksięgowania wpłaty przez administratora serwisu prawnicypolscy.pl. W przypadku, gdy wcześniej wpis został ograniczony do wpisu podstawowego ze względu na nieuiszczenie opłaty, okres roku biegnie od momentu ponownego umieszczenia wpisu płatnego odpowiedniej kategorii w katalogu po uiszczeniu opłaty.

§20. W razie nieopłacenia wpisu na kolejny rok, wpis zostaje ograniczony do wpisu podstawowego i podlega tym samym regułom co wpis podstawowy.

§21. Po zaksięgowaniu wpłaty, klient otrzyma drogą elektroniczną fakturę VAT potwierdzającą dokonaną wpłatę.

§22. Wpis może zostać usunięty także na żądanie klienta, w takim przypadku część dokonanej ewentualnie opłaty, proporcjonalna do długości niewykorzystanego okresu nie jest zwracana.

§23. W razie zgłoszenia przez klienta zaistniałej przerwy w dostępności opłaconego przez niego wpisu na stronach serwisu prawnicypolscy.pl, powstałej z winy administratora serwisu, ilość dni w których wpis nie był dostępny zostaną dodane do okresu opłaconego przez klienta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na nieprawidłowe działanie serwisu, wynikłe z przyczyn niezależnych od administratora.

§24. Prawidłowe korzystanie z serwisu prawnicypolscy.pl wymaga komputera osobistego podłączonego do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer wersji 5.0 lub wyższej, Netscape Comunicator wersji 5.0 lub wyższej, Mozilla Firefox wersji 1.0 lub wyższej, Opera wersji 6.0 lub wyższej. W przypadku uzycia sprzętu o innej konfiguracji, administrator nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu.

§25. Zawartość serwisu prawnicypolscy.pl jest chroniona prawami autorskimi, nie może być kopiowana ani wykorzystywana bez wiedzy i zgody administratora serwisu.

§26. Użytkownicy serwisu prawnicypolscy.pl mogą korzystać z zawartości serwisu tylko w celach informacyjnych oraz w celu kontaktu z osobami lub kancelariami podanymi w ogólnodostępnych wpisach. Wykorzystywanie tych informacji w innych celach, w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie lub przetwarzanie bez zgody właścicieli tych informacji jest zabronione.

§27. Ewentualne reklamacje dotyczące świadczonych usług, po wyczerpaniu możliwości wyjaśnienia sprawy drogą elektroniczną lub telefoniczną, powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres administratora serwisu. Czas odpowiedzi na reklamacje przez administratora serwisu wynosi 14 dni.

§28. Administrator serwisu prawnicypolscy.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, cenniku oraz zasadach dodawania wpisów i korzystania z serwisu. W przypadku dokonania zmian administrator serwisu zobowiązany jest poinformować klientów o zmianach nie później niż na 14 dni przed ich wejściem w życie.

§29. Odpowiedzialność administratora serwisu prawnicypolscy.pl za szkody związane z nienależytym funkcjonowaniem serwisu jest ograniczona do szkód powstałych z winy lub zaniedbania administratora. Jeżeli szkoda wynikła z winy nieumyślnej lub zaniedbania administratora, jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości rocznej opłaty wniesionej za umieszczenie wpisu w katalogu serwisu prawnicypolscy.pl.

§30. Dane kancelarii prawnych obecnych w bazie portalu prawnicypolscy.pl mogą być udostępniane przez administratora serwisu do publikowania na innych, godnych zaufania stronach internetowych z zaznaczeniem ich źródła w celu zwiększenia dostępności tych danych w internecie.

§31. Rejestracja w serwisie prawnicypolscy.pl oznacza zawarcie umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy pisemnej, okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.
Partnerzy
Szkolenia i Konferencje Polish Jessup
Notariusz | Adwokat | Radca prawny | Doradca podatkowy | Rzecznik patentowy | Kontakt | Regulamin | Mapa serwisu
Copyright © 2006-2024 Baltica